MNT

STRATEGIE EN BELEID

Talentontwikkeling in de ‘front line is de basis van beleid van MNT: het betrekken van jongeren die anderen niet of minder goed kunnen bereiken en die vaak ook gelabeld worden als problematisch. Malumba en zijn crew van docenten werken met deze jongeren. Malumba begeleidt zijn crew in het overdragen van zijn methode en werkwijze.


MISSIE

MalumbaNUTheater is een stichting, opgericht door Malumba, die zich richt op jeugd en jongeren in Rotterdam die niet of nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen. Dat vergroot hun mogelijkheid deel te nemen aan de maatschappij omdat ze zelfvertrouwen ontwikkelen en zichzelf leren presenteren. Een bijdrage aan het cultureel burgerschap van deze jongeren wordt op deze wijze geleverd. Daarnaast wil Malumba binnen zijn stichting een brug slaan naar artistiek inhoudelijke producties van derden waarin hij zelf speelt en waarin leden uit zijn crew spelen.

De kernwaarden zijn respect voor elkaar en gezamenlijk de verantwoordelijkheid aangaan. Tegelijkertijd wordt kwaliteit nagestreefd in datgene wat geproduceerd en gepresenteerd wordt. Dit betekent dat een totaal product geleverd wordt dat klanten op onderdelen kunnen inkopen: namelijk van workshops en projectleiding in het kader van projecten tot producties in deelgemeenten en het eigen theaterproducties die kunnen worden ingekocht voor programmering door klanten.


CULTURELE ANBI

De Stichting Malumba Nu Theater heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dit houdt in als u als bedrijf of als particulier een schenking of gift doet u op een flink belastingvoordeel kan rekenen.

  • Geven als particulier

Geven kan op vele manieren, en afhankelijk van de gemaakte keuze, betaalt de overheid mee. Giften kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting als gegeven wordt aan een instelling die een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft. Bijkomend voordeel is dat een ANBI geen schenkbelasting hoeft te betalen.

Een periodieke schenking aan een ANBI is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden. De hoogte van de periodieke schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte. De duur van de periodieke schenking moet ten minste vijf jaar zijn en ieder jaar moet het te schenken bedrag worden gegeven. De periodieke schenking mag eindigen bij overlijden van de schenker, bij faillissement van de instelling of als de instelling de ANBI-status verliest.

Extra fiscaal voordeel
Een periodieke schenking aan een culturele ANBI levert extra voordeel op. Met ingang van het belastingjaar 2012 mag namelijk 1,25 keer het bedrag dat wordt geschonken aan een culturele ANBI worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. De extra aftrek bedraagt maximaal € 1.250,00 per jaar.

Voorbeeld
De periodieke schenking aan een culturele ANBI bedraagt € 1.000,00 per jaar. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 1.250,00 als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Bij een tarief voor de inkomstenbelasting van 52% bedraagt de teruggave van de belastingdienst € 650,00. Een schenking van € 1.000,00 kost dus slechts € 350,00

  • Geven als bedrijf

Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen die door de belastingdienst zijn aangemerkt als culturele ANBI. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol: de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Voorbeeld
Een bedrijf betaalt een bedrag van € 5000,- (excl. btw) aan een ANBI. In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf vermeld in een aantal publicaties van de instelling. De betaling is aftrekbaar van de grondslag voor de vennootschapsbelasting (max 25%) De netto kosten bedragen dan € 3750,-. De culturele instelling moet omzetbelasting in rekening brengen over € 5000,- en factureert 21% extra. In dit geval is dat € 1050,-. Voor een bedrijf is BTW in veel gevallen aftrekbaar.

Gift
Als een bedrijf een niet zakelijke betaling aan een ANBI verricht, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 jan 2012 geldt voor giften een aftrekpercentage van 50% van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000,-.

Voorbeeld A
Gift aan culturele ANBI                                                                                                                                             € 2000,-
Verhoging 50%                                                                                                                                                          € 1000.-
Aftrekbaar bedrag                                                                                                                                                      € 3000,-

Voorbeeld B
Gift aan culturele ANBI                                                                                                                                             € 7000,-
Verhoging 50% maar maximaal                                                                                                                              € 2500,-
Aftrekbaar bedrag                                                                                                                                                     € 9500,-

 

Wat is periodiek schenken?
Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar.

Wat zijn de voordelen voor mij?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk vastgelegd als periodieke schenking/gift zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus: meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator.

Wat zijn de voordelen voor het goede doel?
De voordelen voor de goede doelen zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regel ik een periodieke schenking?
Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u direct een goed doel steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst moet dit jaar nog bij notariële akte. Vanaf 1-1-2014 mag dat ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst.


2013      • Financieel verslag        • Boekhouding

2012     • Financieel verslag        • Boekhouding

2011       • Financieel verslag        • Boekhouding

2010      • Financieel verslag        • Boekhouding


• Statuten


 

BESTUUR

Paul Post
-Voorzitter

Audy Kross
-Secretaris

DIRECTIE

Malumba Anderson
-Artistiek Directeur

THEATERGROEP Y..ME..

Albert Matil
Debby Lont
Frank Fernandes
Jousha Heyliger
Latiyah Lima Vieira
Nathanel Martina
Serenety Lont

PERSONEEL

Damaris Vreds
-Grafisch vormgever

Furlan Felter
-Muziek Docent

Tony Mentiero
-Dans Docent

Velorisa Yorks
-Zang/streetdance Docent

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Theater bedrijf